Your browser does not support JavaScript!
網站地圖
1 . 最新活動
2 . 中心介紹
      2-1 . 歷史沿革
      2-2 . 主要業務
      2-3 . 組織執掌
      2-4 . 中心位置
3 . 場地租借
      3-1 . 逸仙館
      3-2 . 蔣公行館西灣藝廊
      3-3 . 國研大樓會議廳室
4 . 申請展演
      4-1 . 藝術季節目申請
      4-2 . 展覽申請
5 . 歷年活動
      5-1 . 西灣藝術季
            5-1-1 . 2010中山30藝整年~海的藝術季
            5-1-2 . 2011 藝只為你
            5-1-3 . 2012 遊藝戲音
            5-1-4 . 2013 藝舞青春
            5-1-5 . 2014 藝觸擊發
            5-1-6 . 2015 弦琴藝緻
            5-1-7 . 2016 藝代風華
            5-1-8 . 2017 走讀哈瑪星
      5-2 . 陽光藝術季
            5-2-1 . 2010 中山30藝整年~山的藝術季
            5-2-2 . 2011春風得藝
            5-2-3 . 2012 藝來逸趣
            5-2-4 . 2013 琴聲藝動
            5-2-5 . 2014 青春揚藝
            5-2-6 . 2015 藝覽風情
            5-2-7 . 2016 神彩奕藝
            5-2-8 . 2017 藝展風華
      5-3 . 2010山與海的藝術季